• +30 24210 74966
 • smartgrids-sec@e-ce.uth.grΣτόχος του Προγράμματος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» είναι η υψηλού επιπέδου επιστημονική θεωρητική και εφαρμοσμένη εξειδίκευση κατόχων τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, αφενός μεν για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε σχετικούς τομείς, αφετέρου δε, για τη διαμόρφωση κατάλληλου επιστημονικού υπόβαθρου για τη συνέχιση των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο ως απόρροια της έρευνας και εμβάθυνσης των γνώσεων σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς. Ο στόχος του Π.Μ.Σ με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» είναι να παρέχει στους υποψηφίους:

 • Εξειδικευμένη εκπαίδευση για την κατανόηση των αρχών και των τεχνολογιών της ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Προηγμένη εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα όπως, Σύγχρονα Ενεργειακά Συστήματα, Ευφυή Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Απελευθέρωση Ηλεκτρικής Ενέργειας, Οικονομικά Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Μικροδίκτυα.
 • Ευρεία κατανόηση των ζητημάτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε σχετικούς τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την απαραίτητη γνώση των μεθόδων για την επίλυση αυτών των προβλημάτων
 • Εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα εργασίας με τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας και μελέτης.
 • Απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις στην διαρκώς αναπτυσσόμενη και μεταβαλλόμενη βιομηχανία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Απαραίτητη επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των εξελισσόμενων υποδομών στον τομέα των ευφυών ενεργειακών δικτύων
 • Δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, ώστε να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, καθώς και την λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών σε τοπικό ή διεθνές περιβάλλον.
 • Απαραίτητη επιστημονική υποδομή για τη συμμετοχή και παρακολούθηση Διδακτορικών Σπουδών σε σχετικούς τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας.Απευθύνεται σε

Το Π.Μ.Σ. «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» απευθύνεται σε κάτοχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με ειδικότητα στην Τεχνολογία και τις Θετικές Επιστήμες ή σε άλλες συναφείς ειδικότητες όπως:

 • Διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών.
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής.Διάρκεια Φοίτησης

 • Η κανονική διάρκεια φοίτησης για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» είναι δύο (2) εξάμηνα .
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη και μερική φοίτηση.

Το Π.Μ.Σ. «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» προσφέρεται ως πρόγραμμα πλήρους ή μερικής φοίτησης. Η μερική φοίτηση απευθύνεται σε πτυχιούχους που εργάζονται και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις που κατέχουν, διαθέτουν εργασιακή εμπειρία και είναι διατεθειμένοι να παρακολουθούν μαθήματα παράλληλα με την εργασία τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μη εργαζόμενοι φοιτητές μετά από αιτιολογημένη αίτηση αδυναμίας παρακολούθησης του προγράμματος με την ιδιότητα της πλήρους φοίτησης, εξαιτίας κοινωνικών, οικονομικών ή άλλων προβλημάτων, δύνανται μετά από απόφαση της Σ.Τ. να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. με την ιδιότητα της μερικής φοίτησης.
Τέλη φοίτησης

Για την παρακολούθηση και απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης 2000 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος. Ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. απαλλάσσονται των τελών φοίτησης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα
Υποτροφίες

 • Το Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 • Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση στη διάρκεια των σπουδών.
 • Το ΤΗΜΜΥ μπορεί να αναθέσει επικουρικό έργο στους υπότροφους φοιτητές.
Σύμβουλος καθηγητής

 • Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται Σύμβουλος Καθηγητής, από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ο οποίος επιβλέπει τη φοίτηση και την πρόοδό του.
 • Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί την πορεία του φοιτητή, τον συμβουλεύει σε ακαδημαϊκά, οργανωτικά ή διοικητικά θέματα και εισηγείται θέματα που τον αφορούν στη Σ.Ε.
Διεξαγωγή Μαθημάτωv

 • Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος ΗΜΜΥ.
 • Για την διεξαγωγή των μαθημάτων χρησιμοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος ΗΜΜΥ.Μαθήματα


Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση σε έξι (6) Μεταπτυχιακά Μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε σαράντα πέντε (45) πιστωτικές μονάδες, κατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι εξήντα (60). Η δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.


1o Εξάμηνο

Οικονομική επιστήμη και οικονομία, καμπύλες ζήτησης και προσφοράς, καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και λειτουργία των αγορών, κόστος και προσφορά. Η ισορροπία και ανισορροπία στην αγορά και γενικές έννοιες της μικροοικονομικής και μακροοικονομικής. Τέλειος ανταγωνισμός και καθαρό μονοπώλιο. Ενεργειακή οικονομία, καύσιμα και ενεργειακό περιεχόμενο. Ο σχεδιασμός με βάση οικονομικούς δείκτες και η διαχείριση της ζήτησης με πληροφορίες από συστήματα αγορών. Ζεύξη πληροφορικών και ενεργειακών υποδομών.
Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενεργείας, ανάλυση ροής φορτίου. Ανάλυση συμμετρικών και ασύμμετρων σφαλμάτων. Προστασία και αξιοπιστία ΣΗΕ. Οικονομική λειτουργία. Έλεγχος και ευστάθεια ΣΗΕ, ανάλυση και μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων. Έλεγχος Αυτόματης Παραγωγής. Έλεγχος πραγματικής και αέργου ισχύος. Αντιστάθμιση. Ευστάθεια ΣΗΕ, Δυναμική Ευστάθεια, Μεταβατική Ευστάθεια. Αποδοτικότερα δίκτυα μεταφοράς και ευέλικτα συστήματα.
Βασικές τεχνολογίες διεσπαρμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά και μη συμβατικά καύσιμα. Μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μηχανές εσωτερικής καύσης, μικροτουρμπίνες και κυψέλες καυσίμου, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Συστήματα Αποθήκευσης ενέργειας. Αυτόνομα και Υβριδικά Συστήματα. Οικονομικά, Περιβαλλοντικά και Λειτουργικά Στοιχεία διεσπαρμένης παραγωγής. Ποιότητα παραγόμενης ισχύος συστημάτων διεσπαρμένης παραγωγής. Διασύνδεση μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής στο δίκτυο διανομής, Επίδραση της διεσπαρμένης παραγωγής στον σχεδιασμό και τη λειτουργία δικτύων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Μικροδίκτυα, Έξυπνα-Δίκτυα.

Επιλογή: Ένα εκ των παρακάτω δύο μαθημάτων
Τεχνητή Νοημοσύνη: Υλοποίηση, Μέθοδοι, Ανάπτυξη. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, βιολογικός νευρώνας, νευρωνικό δίκτυο, υλοποίηση νευρωνικών δικτύων, εφαρμογές, μάθηση. Ασαφής Λογική, ασαφή συστήματα. Έμπειρα Συστήματα, σχεδιασμός και υλοποίηση. Εφαρμογές τεχνικών και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης σε θέματα ΣΗΕ, όπως πρόβλεψη φορτίου, μελέτες ροής φορτίου, διάγνωση σφαλμάτων, οικονομική λειτουργία φορτίου, έλεγχος συχνότητας και τάσης.
Δομή των διασυνδεδεμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής υψηλής τάσης στα σημερινά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Μετάδοση δεδομένων και υποδομές επικοινωνίας στα ευφυή/έξυπνα δίκτυα. Απαιτήσεις παρακολούθησης, ελέγχου και δομών επικοινωνίας των ηλεκτρικών δικτύων για την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου μεταφοράς και διανομής. Μέθοδοι επικοινωνίας ευφυούς δικτύου. Ασύρματες επικοινωνίες: Wi-Fi, WiMax, κινητή επικοινωνία (δορυφορική), Bluetooth, ZigBee. Ενσύρματες επικοινωνίες: Οπτικές ίνες, επικοινωνία μέσω των γραμμών μεταφοράς (PLC- Power Line Communications, BPL-Broadband over Power Line).

2o Εξάμηνο

Μορφές απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ. Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Προβλήματα και επιπτώσεις από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού. Σχεδιασμός και προκλήσεις της βιομηχανίας ηλεκτρισμού στο μέλλον.

Επιλογή: Ένα εκ των παρακάτω δύο μαθημάτων
Προοπτική ανάπτυξης, σχεδιασμού και υλοποίησης ευφυών δικτύων. Αρχιτεκτονική ευφυών δικτύων. Τεχνολογίες ευφυούς δικτύου, απόκριση ζήτησης. Ανταλλαγή ενέργειας βάσει τιμών. Προηγμένα συστήματα μέτρησης και οι έξυπνες συσκευές. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενσωμάτωσής τους στο δίκτυο. Μικροδίκτυα και η σημασία τους στον έλεγχο και την ευστάθεια του δικτύου. Τεχνολογίες, πρόοδος και επιπτώσεις ενσωμάτωσης ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο. Τεχνικές προσομοίωσης, παρακολούθησης και ελέγχου ευφυούς δικτύου διανομής. Προηγμένες τεχνολογίες αισθητήρων, επικοινωνιών και υπολογιστών στην παρακολούθηση και τον έλεγχο του δικτύου. Αξιολόγηση ευστάθειας ευφυών δικτύων.

Μετρήσεις και Έλεγχος: Εισαγωγή στους αισθητήρες, βασικές αρχές και τεχνικά χαρακτηριστικά αισθητήρων, πηγές σφαλμάτων, αναλογικοί και ψηφιακοί αισθητήρες. Σφάλματα μετρήσεων. Μέτρηση τάσης, έντασης ρεύματος και αντίστασης. Μέτρηση θερμοκρασίας, πίεσης και παραμόρφωσης. Διαταραχές και θόρυβος στα συστήματα μέτρησης. Ενισχυτές μέτρησης. Επεξεργασία σημάτων μέτρησης. Γεννήτριες σημάτων. Μετατροπείς A/D. Μετατροπείς D/A. Κυκλώματα δειγματοληψίας, συγκράτησης και πολυπλεξίας. Βασικές διατάξεις ελέγχου. Μικροελεγκτές. Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές. Βιομηχανικά δίκτυα και συστήματα SCADA.

Ηλεκτρονικά ισχύος: Δίοδος Ισχύος. Τρανζίσοτρ ισχύος (Διπολικό και MOSFET). Thyristors. IGBT. Μονοφασικοί και Τριφασικοί Ανορθωτές. Ρυθμιστές Εναλλασσόμενης Τάσης. Διακοπτικοί Μετατροπείς Συνεχούς Ρεύματος. Αντιστροφείς Πηγής Τάσης και Πηγής Ρεύματος. Έλεγχος Κινητήρων Συνεχούς Ρεύματος. Έλεγχος Κινητήρων Συνεχούς Ρεύματος. Έλεγχος Τριφασικών Επαγωγικών Κινητήρων. Τροφοδοτικά Αδιάλειπτης Λειτουργίας και Σταθεροποιητές Τάσης.


Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι υποχρεωτική. Το θέμα της άπτεται του γνωστικού αντικειμένου του Προγράμματος.